วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติ
ลงวันที่ 06/11/2561

แขวงการทางตรัง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2469 โดยตั้งอยู่บนทางหลวงสาย ตรัง – กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง แต่เนื่องจากสถานที่มีเนื้อที่คับแคบ ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ที่ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง – ห้วยยอด ที่ กม.4+802 (ด้านขวาทาง) ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้เปลี่ยนชื่อทางหลวงหมายเลข 4 เป็นตอน ลำภูรา - ตรัง ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ กม.1104+120 (ด้านซ้ายทาง) มีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 3.5 ตารางวา และในปี 2558 เปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น "แขวงทางหลวงตรัง" สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ต่อมาในปี 2561  ได้ย้ายไปสังกัด  สำนักงานทางหลวงที่ 17  (กระบี่)  ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.1/5/2561  ลงวันที่  13  มิถุนายน  2561  มีหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงตรัง จำนวน 7 หมวดทางหลวง ดังนี้

  • หมวดทางหลวงตรัง
  • หมวดทางหลวงย่านตาขาว
  • หมวดทางหลวงห้วยยอด
  • หมวดทางหลวงนาโยง
  • หมวดทางหลวงสิเกา
  • หมวดทางหลวงวังวิเศษ
  • หมวดทางหลวงรัษฎา

รายนามนายช่างแขวงการทางตรัง

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

พ.ศ.

1

หลวงชัยณรงค์ภักดี

2469 - 2471

2

หม่อมหลวงจิ๋ว  สนิทวงศ์

2471 - 2473

3

ร.อ.อ.แถม  เพชรเกษม 

2473 - 2474

4

นายสำราญ  สาครินทร์ 

2474 - 2475

5

นายมงคล  เนาวจำเนียร

2475 - 2476

6

ขุนเพ่งภูมิวนิชย์ 

2476 - 2477

7

หลวงยนตร์การกำธร

2477 - 2479

8

นายมาลา  ตะลุณแพทย์ 

2479 - 2482

9

ขุนพนัสนิคมเขตร

2482 - 2483

10

นายสุบิน  สิโรรส 

2483 - 2490

11

นายวิบูลย์  ไชยสุด

2490 - 2495

12

นายน้อยเสริม  แงสุพรรณ

2495 - 2497

13

นายอมร  นุชนิยม

2497 - 2499

14

นายพอพิศ  ทิพยมงคล

2499 - 2502

15

นายพันธ์  ศรีทองนาก

2502 - 2505

16

นายสรินงค์  สุวรรณจินดา 

2505 - 2512

17

นายสุรัช  ปฐมบูรณ์

2512 - 2514

18

นายบุญศรี  เทือกสุบรรณ

2514 - 2519

19

นายประศาสน์  จันทร์เครือ

2519 - 2523

20

นายกุศล  ข่ายม่าน

2523 - 2528

21

นายวรวิทย์  ภู่สันติสัมพันธ์

2528 - 2533

22

นายประพนธ์  นิลวัชรมณี 

2533 - 2537

23

นายพิบูล  พัฒนไพจิตต์กุล

2537 - 2540

24

นายธรงค์  อุชชิน

2540 - 2544

25

นายสันติภาพ  ชีวะปรีชา

2544 - 2546

26

นายก้องเกียรติ  จันทร์หิรัญ

2546 - 2547

27

นายศุภศักดิ์  นุ่นสังข์ 

2547 - 2549

รายนามผู้อำนวยการแขวงการทางตรัง

28

นายนายทวี  เอื้อศิริพรฤทธิ์

2549 - 2552

29

นายสันติ  วงศ์ยงศิลป์ 

2552 - 2559

รายนามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

29

นายสันติ  วงศ์ยงศิลป์ 

2552 - 2559

30

นายสมัคร  เลือดวงหัด 

2559 - 2561

31

นายราวี   บุญสอน

2561 - 2563

32

นายพิสิทธิ์   สุขสง

2563 - ปัจจุบัน

 


'