วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บุคลากร
ลงวันที่ 07/11/2561

คณะผู้บริหาร

1.นายราวี   บุญสอน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

2.นายนพดล   คงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.นายบุญเริง   อัตปัญญา

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายวิศวกรรม

4.

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด  (ฝ่ายปฏิบัติการ)

1.นายรุ่งโรจน์   รัตนพงศ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงตรัง

2.นายสว่าง   ฝันนิมิตร

หัวหน้าหมวดทางหลวงย่านตาขาว

3.นายอภิสิทธิ์   ชุมมิ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนาโยง

4.นายจรงค์   ศรียวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสิเกา

5.นายจตุพร   ทิพย์ทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยยอด

6.นายภิเชษฐ์   ฤทธิ์ช่วย

หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา

7.นายจำลอง   จันสุข

หัวหน้าหมวดทางหลวงวังวิเศษ

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายวิศวกรรม)

1.นายสมคิด   เชยชื่นจิตร

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2.นายวีระชัย   แก้วสินธุ์

หัวหน้างานปรับซ่อม

3.นางอมรรัตน์   พามา

หัวหน้างานแผนงาน

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายบริหาร)

1.นายจำลอง   อินทรัศมี

หัวหน้างานสารบรรณ

2.นางจินดา   ไทรงาม

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

3.นายอำมร   นพรัตน์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

4.นายพิจิตร   สุดจิตร

หัวหน้างานสารสนเทศ


'