วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บุคลากร
ลงวันที่ 22/04/2564

คณะผู้บริหาร

1.นายพิสิทธิ์   สุขสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

2.นายนพดล   คงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.นายรุ่งโรจน์   รัตนพงศ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายวิศวกรรม

4.นางสาวจิราภร   โบพรหม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด  (ฝ่ายปฏิบัติการ)

1.นายชัยยุทธ์   ศรีสุด

หัวหน้าหมวดทางหลวงตรัง

2.นายสว่าง   ฝันนิมิตร

หัวหน้าหมวดทางหลวงย่านตาขาว

3.นายอภิสิทธิ์   ชุมมิ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนาโยง

4.นายจรงค์   ศรียวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสิเกา

5.นายจตุพร   ทิพย์ทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยยอด

6.นายโสภณัฐ   พุฒแก้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา

7.นายจิรนันท์   ธนูศิลป์

หัวหน้าหมวดทางหลวงวังวิเศษ

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายวิศวกรรม)

1.นายสมคิด   เชยชื่นจิตร

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

2.นายจรรยา   บุระคร

หัวหน้างานปรับซ่อม

3.นายนพดล   หนูสิงห์

หัวหน้างานไฟฟ้า

4.นางอมรรัตน์   พามา

หัวหน้างานวางแผน

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายบริหาร)

1.นางอุบล  เที่ยงธรรม

หัวหน้างานสารบรรณ

2.นางเยาวเรศ  เชาวน์เสฏฐกุล

 หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

3.นางสาววันทนา  มัณฑนาสุวรรณ 

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

4.นางวรีย์รัศมิ์  เต็มดวง

หัวหน้างานสารสนเทศ


'