วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บุคลากร
ลงวันที่ 22/04/2564

คณะผู้บริหาร

1.นายพิสิทธิ์   สุขสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

2.นายพัฒณพล  กรดเต็ม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ

3.นายรุ่งโรจน์   รัตนพงศ์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายวิศวกรรม

4.นางสาวจิราภร   โบพรหม

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด  (ฝ่ายปฏิบัติการ)

1.นายชัยยุทธ์   ศรีสุด

หัวหน้าหมวดทางหลวงตรัง

2.นายสว่าง   ฝันนิมิตร

หัวหน้าหมวดทางหลวงย่านตาขาว

3.นายอภิสิทธิ์   ชุมมิ่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงนาโยง

4.นายมนูญ  พูลสวัสดิ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงสิเกา

5.นายจตุพร   ทิพย์ทอง

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยยอด

6.นายโสภณัฐ   พุฒแก้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงรัษฎา

7.นายจิรนันท์   ธนูศิลป์

หัวหน้าหมวดทางหลวงวังวิเศษ

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายวิศวกรรม)

1.นายสมคิด   เชยชื่นจิตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.นายจรรยา   บุระคร

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

3.นายนพดล   หนูสิงห์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

4.นางอมรรัตน์   พามา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้างานในสังกัด  (ฝ่ายบริหาร)

1.นางกาญจนา  ขาวดำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2.นางเยาวเรศ  เชาวน์เสฏฐกุล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

3.นางสาววันทนา  มัณฑนาสุวรรณ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4.นางวรีย์รัศมิ์  เต็มดวง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


'