วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ
ลงวันที่ 03/04/2562

วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ

การขออนุญาต หรือเชื่อมท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่เขตทางหลวง

 

1. การขออนุญาตระบายน้ำจากที่ดินริมทางหลวงลงสู่เขตทางหลวง

ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงแผนผังที่ตั้งของที่ดินและลําราง แม่น้ำ คลองต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งการระบายน้ำสองข้างทางหลวงไปต่อเชื่อมอยู่ หรือมิได้ต่อเชื่อมอยู่ก็ตาม  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต

กรมทางหลวงจะอนุญาตให้มีการระบายน้ำลงสู่เขตทางหลวง  เฉพาะบริเวณที่ท่อระบายน้ำหรือคูระบายน้ำของทางหลวงมีความจุหรือมีความสามารถเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ำดังกล่าวได้

ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้

1.1 ระบบการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่เขตทางหลวง ซึ่งมีสถาบันทางราชการหรือ วิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง

1.2 ใบอนุญาตหรือความยินยอมจากกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า   ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้ดูลำราง แม่น้ำ คลอง ที่รับน้ำจากการระบายนั้น

1.3 การะระบายน้ำจากอาคารทั่วไป ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการบำบัดน้ำเสีย  จะต้องมีการก่อสร้างบ่อดักเศษขยะ ตะกอน และไขมัน

 

2. ข้อกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

2.1 ให้ก่อสร้างบ่อพักไขมันในที่ดินของผู้ขอฯ บริเวณริมเขตทางหลวงก่อนเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำ ในเขตทางหลวง และให้ผู้ขอฯจัดทำประตูน้ำสำหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการระบายน้ำไว้ด้วย ในกรณีที่น้ำระบายออกมาสกปรก จะสามารถปิดกั้นน้ำดังกล่าวไว้ได้

2.2 น้ำที่ระบายออกมาจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดได้ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีแล้วเท่านั้น ห้ามระบายน้ำเน่าสกปรกลงสู่ทางระบายน้ำในเขตทางหลวง

2.3 ผู้ที่ได้รับอนุญาตยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าตรวจสอบการระบายน้ำ และยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกประการ

2.4 ผู้ขอฯ จะต้องดูแลทางระบายน้ำในเขตทางหลวงให้น้ำที่ระบายออกมาสามารถไหลผ่านลงสู่ คลองสาธารณะได้ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางหลวง และความเสียหายของผู้อื่น ในกรณีที่มีปัญหา ผู้ขอฯต้องรับผิดชอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามที่แขวงฯกำหนดโดยผู้ขอฯเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2.5 หากปรากฏหรือพบว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และน้ำที่ปล่อยมามีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงจะเพิกถอนการอนุญาตทันที โดยผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น

 

3. วิธีการขออนุญาต

ให้ผู้ขออนุญาตยื่นความจำนงผ่านหมวดการทาง, แขวงการทาง, สำนักงานบำรุงทาง ซึ่งรับผิดชอบบริเวณทางหลวงนั้น การยื่นขออนุญาตให้มีคำร้อง แบบแปลน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 คำขออนุญาตตามมาตรา 47 พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535

3.2 แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้ำทิ้งภายในที่ดินผู้ขอฯจนกระทั่งมาบรรจบ ท่อระบายน้ำทางหลวง หรือทางระบายน้ำทางหลวง

3.3 แบบแปลนและเอกสารตามข้อ 1

3.4 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ ในกรณีที่ผู้ขอฯเป็นเอกชน

3.5 ในกรณีที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

3.6 เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอย่างละ 4 ชุด สำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับแรกให้ติดอากรราคา 10 บาท


'