f
title
แขวงทางหลวงระนอง
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ลงวันที่ 09/12/2562

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัด แขวงทางหลวงระนอง เข้าร่วมเดินรณรงค์
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยได้รับเกียรติจาก
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ลานอนุเสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง)

'