f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 25,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อซองพลาสติกซิปล๊อคใส่เอกสาร จำนวน 400 ซอง 28/05/2563 11,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 5,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 194,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ โดยวิธีคัดเลือก 28/05/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๒๐๐ - ๖๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๒๙.๓๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 175,343.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ขนาดHPS.๒๕๐ W. ที่ชำรุด บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๒+๐๒๑ - กม.๖๐๖+๘๒๑ เป็นแห่งๆ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 480,144.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 19/05/2563 118,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 18/05/2563 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 18,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 12/05/2563 20,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 451 รายการ