f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
2 เมษายน 2566 วันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นายณัฐชนน จันทร์คง (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่) มอบหมายให้ นางศิวาพร นุราช (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) และนางสาวชมพู ชาตะรัตน์ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธาน