f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงกระบี่ประชุมมอบหมายงานและวิสัยทัศน?์ในการดำเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ประชุมข้าราชการ, ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่อมอบหมายงาน โดยยึดนโยบาย “แขวงทางหลวงกระบี่ของประชาชน” พัฒนาทางหลวงในความรับผิดชอบ โดยใช้วิสัยทัศน์ การทำงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เป็นหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำ เรื่องการให้บริการแก่ประชาชน ต้อง “เท่าเทียม” “เป็นมิตร” และ “รวดเร็ว” เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดการมีส่วนร่วมกันระหว่างแขวงทางหลวงกระบี่กับประชาชนรวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งยังช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนและภาครัฐอีกด้วย
title
แขวงทางหลวงกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ มอบหมายให้นางสาวณรมา วรกลั่น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงกระบี่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 44 รูป เวลา 06.30 น. ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และมอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สมิหลัง หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว, นายอนุวัฒน์ มะศิริ หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม และนายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทร์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวนาง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
title
แขวงทางหลวงกระบี่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเทือกเขาพนมเบญจา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ พร้อมด้วยนายนรากรณ์ จันทร์ส่งแสง หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย และนายอนุวัฒน์ มะศิริ หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม ประชุมร่วมกับ หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวเทือกเขาพนมเบญจาที่สัมพันธ์ กับการเตรียมทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่