วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันทำความสะอาดใหญ่กรมทางหลวง 2566
ลงวันที่ 10/08/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง มอบหมายให้ นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง เป็นประธาน ในกิจกรรม วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง ประจำปี 2566 (DOH Big Cleaning Day) โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ณ แขวงทางหลวงตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


'