วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 07/11/2561

หน้าที่หลักของแขวงทางหลวงตรัง มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางหลวง ให้มีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

และควบคุม แนะนำให้ผู้ใช้ทางหลวงปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

 

โดยทั่วไปการบำรุงรักษาทาง ได้กำหนดลักษณะงานออกเป็น 9 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

  1. งานบริหาร - อำนวยการ (ADMINISTRAION)
  2. งานบำรุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE)
  3. งานบำรุงตามกำหนดเวลา (PERIODIC MAINTENANCE)
  4. งานบำรุงพิเศษ (SPECIAL MAINTENANCE)
  5. งานบูรณะ (REHABILITATION)
  6. งานปรับปรุง (BETTERMENT)
  7. งานแก้ไขและป้องกัน (REMEDY AND PREVENTION)
  8. งานอำนวยความปลอดภัย (HIGHWAY SAFETY)
  9. งานฉุกเฉิน (EMERGENCIES)

 

งานบริหาร – อำนวยการ

หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่าแรงในสำนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าใช้จ่ายการตรวจการ ค่าใช้จ่ายโรงงานแขวงทางหลวง  อาคารสถานที่

งานบำรุงปกติ

หมายถึง งานกำกับดูแล และซ่อมแซมบำรุงรักษา ทำความสะอาด เสริมแต่งทางหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ โดยมีปริมาณงานไม่มากนัก

งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หมายถึง งานซ่อมบำรุงทางหลวง ซึ่งจะต้องดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลา เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความแข็งแรง สำหรับรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น

งานบูรณะ

หมายถึง งานซ่อมแซมทางหลวงที่ชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถ ทำการแก้ไขด้วยงานบำรุงพิเศษได้

งานปรับปรุง

หมายถึง งานเสริมแต่งทางหลวงในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ หรือเพิ่มมาตรฐานให้เหมาะสม กับสภาพการจราจร และสิ่งแวดล้อม

งานแก้ไขและป้องกัน

หมายถึง งานก่อสร้าง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อป้องกันส่วนหนึ่ง ส่วนใด ของทางหลวงที่คาดการณ์หรือมีแนวโน้มว่า จะเกิดความเสียหายอย่างมากถ้าหากไม่ดำเนินการ

งานอำนวยความปลอดภัย

หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์งานจราจรสงเคราะห์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

งานฉุกเฉิน

หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ไขทางหลวง หรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดจากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยจะทำการแก้ไขให้การจราจรผ่านได้ในขั้นแรก และซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพที่เหมาะสม หรือตามแบบที่กำหนดในภายหลัง


'