วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามแก้ไขปัญหาที่ดิน
ลงวันที่ 06/05/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์และโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง โดย นายพิสิทธิ์ สุขสง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง เจ้าหน้าที่ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายสมจิต ผลึกเพชร นายช่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง


'