วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ลงวันที่ 12/12/2566

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100   ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก

ระหว่าง กม.18+295 - กม.20+300

 

 ---------------------------------------

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30  น.

ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ  อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


'